17/10/2002 | 8613 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/2002/NĐ-CP NGÀY 17THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, THUỘC TỈNH LẠNG SƠN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Lạng Sơn.

Thành phố Lạng Sơn có 7.769,35 ha diện tích tự nhiên và 106.110 nhân khẩu, gồm 8 đơn vị hành chính cơ sở gồm 5 phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng, Đông Kinh, Vĩnh Trại và 3 xã: Hoàng Đồng, Mai Pha và Quảng Lạc.

Địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn: phía Đông giáp các xã: Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên và thị trấn Cao Lộc (thuộc huyện Cao Lộc); phía Tây giáp các xã Đồng Giáp (huyện Văn Quan), Xuân Long (huyện Cao Lộc); phía Nam giáp các xã Tân Thành, Yên Trạch (huyện Cao Lộc) và xã Vân Thủy (huyện Chi Lăng); phía Bắc giáp các xã Thụy Hùng, Thạch Đạn (huyện Cao Lộc).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 82/2002/ND-CP, NGHI DINH 82 2002, CHINH PHU, THANH LAP THANH PHO, THANH PHO LANG SON, TINH LANG SON, BO MAY HANH CHINH