16/06/1997 | 4533 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 75-CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ MỸ THUỘC HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Mỹ.

Thị trấn Phú Mỹ có 701 ha diện tích tự nhiên và 27.043 nhânkhẩu. Địa giới hành chính thị trấn Phú Mỹ: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp xã Phú Hưng; Nam giáp xã Tân Hoà; Bắc giáp xã Phú Thọ.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhAn Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 75-CP, NGHI DINH 75-CP 1997, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, THI TRAN PHU MY, HUYEN PHU TAN, TINH AN GIANG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH