25/01/1956 | 4158 Lượt xem |

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 678-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

MỞ TRƯỜNG KINH TẾ TÀI CHÍNH ĐẶT TRONG HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để thỏa mãn từng bước nhu cầu cán bộ trong việc khôi phục và phát triển kinh tế có kế hoạch.
Theo nghị quyết của hội đồng Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay mở trường kinh tế tài chính đặt trong hệ thống trường Đại học nhân dân Việt nam trực thuộc Thủ tướng Phủ.

Điều 2.Ông Chánh văn phòng Thủ tướng Phủ và ông Giám đốc trường Đại học nhân dân Việt nam chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phạm Văn Đồng

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 678-TTG, NGHI DINH 678-TTG 1956, PHO THU TUONG CHINH PHU, THU TUONG PHU, TRUONG DAI HOC NHAN DAN VIET NAM, MO TRUONG KINH TE TAI CHINH, GIAO DUC