06/11/2000 | 5321 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2000 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NINH SƠN Ể TÁI LẬP HUYỆN BÁC ÁI TỈNH NINH THUẬN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn để tái lập huyện Bác ái như sau :

Tái lập huyện Bác ái trên cơ sở 103.090,18 ha diện tích tự nhiên và 29.835 nhân khẩu của huyện Ninh Sơn.

Huyện Bác ái gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tân, Phước Đại, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Trung và Phước Chính.

Địa giới hành chính huyện Bác ái : Đông giáp tỉnh Khánh Hoà; Tây giáp tỉnh Lâm Đồng; Nam giáp huyện Ninh Sơn và huyện Ninh Hải; Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hoà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để tái lập huyện Bác ái, huyện Ninh Sơn có 77.058 ha diện tích tự nhiên và 54.903 nhân khẩu, gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Lâm Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Hoà Sơn, Nhơn Sơn, Lương Sơn, Ma Nới và thị trấn Tân Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- UBND tỉnh Ninh Thuận,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (3), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 65/2000/ND-CP, NGHI DINH 65 2000, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN NINH SON, TAI LAP HUYEN BAC AI, TINH NINH THUAN, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH