06/11/2000 | 6735 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHÂU THÀNH ĐỂ TÁI LẬP HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH CẦN THƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để tái lập huyện Châu Thành A như sau :

Tái lập huyện Châu Thành A trên cơ sở 22.139 ha diện tích tự nhiên và 163.357 nhân khẩu của huyện Châu Thành.

Huyện Châu Thành A gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Tân Thuận, Thạnh Xuân, Tân Hoà, Trường Long, Nhơn ái, Nhơn Nghĩa, Trường Long Tây và Tân Phú Thạnh.

Địa giới hành chính huyện Châu Thành A : Đông giáp huyện Châu Thành; Tây giáp huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thuỷ; Nam giáp tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp huyện Ô Môn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để tái lập huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành có 18.851 ha diện tích tự nhiên và 121.689 nhân khẩu, gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Đông Thạnh, Đông Phú, Đông Phước, Phú An, Phú Hữu và thị trấn Cái Răng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- UBND tỉnh Cần Thơ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (3), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64/2000/ND-CP, NGHI DINH 64 2000, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN CHAU THANH, TAI LAP HUYEN CHAU THANH A, TINH CAN THO, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH