30/10/2000 | 4437 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN THIỆU HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Vạn Hà (thị trấn huyện lỵ) huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã Thiệu Hưng.

Thị trấn Vạn Hà có 545,08 ha diện tích tự nhiên và 6.321 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của thị trấn Vạn Hà : Đông giáp xã Thiệu Nguyên và xã Thiệu Duy; Tây giáp xã Thiệu Phúc; Nam giáp xã Thiệu Đô và xã Thiệu Vận; Bắc giáp xã Thiệu Phú.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- UBND tỉnh Thanh Hoá,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP1, TCCB, TH, QHQH,
- Lưu : NC (3), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 63/2000/ND-CP, NGHI DINH 63 2000, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN THIEU HOA, TINH THANH HOA, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH