09/04/2007 | 5404 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG BẮC SƠN, PHƯỜNG NAM SƠN, XÃ YÊN BÌNH, XÃ QUANG SƠN ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG TÂN BÌNH VÀ PHƯỜNG TÂY SƠN THUỘC THỊ XÃ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thành lập phường Tân Bình trên cơ sở điều chỉnh 751,80 ha diện tích tự nhiên và 5.205 nhân khẩu của xã Yên Bình.

Phường Tân Bình có 751,80 ha diện tích tự nhiên và 5.205 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Bình: Đông và Đông Bắc giáp xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư; Đông và Đông Nam giáp xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp; Tây và Tây Bắc giáp xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp; Tây Nam giáp phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp.

2. Thành lập phường Tây Sơn trên cơ sở điều chỉnh 186,55 ha diện tích tự nhiên và 2.736 nhân khẩu của xã Quang Sơn; 37,71 ha diện tích tự nhiên và 1.429 nhân khẩu của phường Nam Sơn; 46,76 ha diện tích tự nhiên và 853 nhân khẩu của phường Bắc Sơn.

Phường Tây Sơn có 271,02 ha diện tích tự nhiên và 5.018 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tây Sơn: Đông giáp phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp; Tây giáp xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp; Nam và Đông Nam giáp phường Nam Sơn và phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp; Bắc giáp xã Quang Sơn và phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Yên Bình còn lại 458,78 ha diện tích tự nhiên và 4.213 nhân khẩu.

- Phường Bắc Sơn còn lại 324,92 ha diện tích tự nhiên và 7.518 nhân khẩu.

- Phường Nam Sơn còn lại 1.340,77 ha diện tích tự nhiên và 7.962 nhân khẩu.

- Xã Quang Sơn còn lại 3.524,61 ha diện tích tự nhiên và 4.584 nhân khẩu.

Thị xã Tam Điệp có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bắc Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn, Tây Sơn, Tân Bình và các xã: Quang Sơn, Yên Bình, Yên Sơn, Đông Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 62/2007/ND-CP, NGHI DINH 62 2007, CHINH PHU, PHUONG NAM SON, PHUONG TAN BINH, PHUONG TAY SON, THI XA TAM DIEP, TINH NINH BINH, THANH LAP PHUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH