28/05/1997 | 4583 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG PHÚ THỌ, PHÚ HOÀ THUỘC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VÀ THỊ TRẤN TÂN PHƯỚC KHÁNH THUỘC HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập các phường PhúThọ, Phú Hoà thuộc thị xã Thủ Dầu Một và thị trấn Tân Phước Khánh thuộc huyệnTân Uyên như sau:

1. Thành lập phường Phú Thọ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Thọ.

Phường Phú Thọ có 504 ha diện tích tự nhiên và 10.163 nhânkhẩu.

2. Thành lập phường Phú Hoà trên cơ sở toàn bộ diện tích vàdân số của xã Phú Hoà.

Phường Phú Hoà có 1.503 ha diện tích tự nhiên và 15.386 nhânkhẩu.

3. Thành lập thị trấn Tân Phước Khánh thuộc huyện Tân Uyêntrên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Phước Khánh.

Thị trấn Tân Phước Khánh có 1.114 ha diện tích tự nhiên và9.898 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãibỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 54-CP, NGHI DINH 54-CP 1997, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, PHUONG PHU THO, PHUONG PHU HOA, THI XA THU DAU MOT, THANH LAP THI TRAN, THI TRAN TAN PHUOC KHANH, HUYEN TAN UYEN, TINH BINH DUONG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH