28/06/1994 | 5985 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54-CP NGÀY 28-6-1994 VỀ VIỆC CHIA XÃ ĐÔNG VĨNH THÀNH, PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH VÀ XÃ HƯNG ĐÔNG THUỘC THÀNH PHỐ VINH VÀ CHIA XÃ PHÚ THÀNH THÀNH XÃ PHÚ THÀNH VÀ XÃ HỒNG THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chia xã Đông Vĩnh thuộc thành phố Vinh thành phường Đông Vĩnh, xã Hưng Đông và chia xã Phú Thành, huyện Yên Thành thành 2 xã Phú Thành và Hồng Thành, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Chia xã Đông Vĩnh thuộc thành phố Vinh thành phường Đông Vĩnh và xã Hưng Đông.

- Phường Đông Vĩnh có diện tích tự nhiên 453,6 hécta; nhân khẩu 9.811.

Địa giới phường Đông Vĩnh: phía Đông giáp phường Lê Lợi và phường Đội Cung; phía Tây giáp xã Hưng Chính (huyện Hưng Nguyên); phía Nam giáp phường Cửa Nam; phía Bắc giáp xã Hưng Đông.

- Xã Hưng Đông có diện tích tự nhiên 596,4 héc ta, nhân khẩu 10.409.

Địa giới xã Hưng Đông : phía Đông giáp xã Huy Phú và phường Hà Huy Tập; phía Tây giáp xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên); phía Nam giáp phường Đông Vĩnh và phường Lê Lợi; phía Bắc giáp xã Nghi Kim (huyện Nghi Lộc).

2. Chia xã Phú Thành thuộc huyện Yên Thành thành xã Phú Thành và xã Hồng Thành.

- Xã Phú Thành có diện tích tự nhiên 840 hécta, nhân khẩu 7.200.

Địa giới xã Phú Thành: phía Đông giáp các xã Diễn Thái và Diễn Liên (huyện Diễn Châu); phía Tây giáp xã Lăng Thành và xã Hậu Thành; phía Nam giáp xã Hợp Thành và xã Văn Thành; phía Bắc giáp xã Hồng Thành.

- Xã Hồng Thành có diện tích tự nhiên 703 hécta, nhân khẩu 6.873.

Địa giới xã Hồng Thành: phía Đông giáp xã Diễn Liên (huyện Diễn Châu); phía Tây giáp xã Mã Thành và xã Lăng Thành; phía Nam giáp xã Phú Thành; phía Bắc giáp xã Thọ Thành.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 54-CP, NGHI DINH 54-CP 1994, CHINH PHU, CHIA XA, THANH PHO VINH, HUYEN YEN THANH, TINH NGHE AN, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH