20/07/1998 | 6492 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/1998/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ MÓNG CÁI THUỘC TỈNH QUẢNG NINH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, xã thuộc thị xã như sau:

a. Thành lập thị xã Móng Cái trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hải Ninh.

Thị xã Móng Cái có 52.000 ha diện tích tự nhiên và 57.838 nhân khẩu, gồm 5 phường và 11 xã.

Địa giới hành chính thị xã Móng Cái: Đông giáp Vịnh Bắc Bộ, Tây giáp huyện Quảng Hà, Nam giáp huyện Cô Tô, Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

b. Thành lập các phường và xã thuộc thị xã Móng Cái như sau:

1. Thành lập phường Ka Long trên cơ sở khu Ka Long của thị trấn Móng Cái cũ với 152,8 ha diện tích tự nhiên và 6.068 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ka Long: Đông giáp phường Hoà Lạc; Tây giáp xã Hải Yên; Nam giáp phường Ninh Dương; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

2. Thành lập phường Trần Phú trên cơ sở khu Trần Phú của thị trấn Móng Cái cũ với 97,2 ha diện tích và 6.147 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trần Phú: Đông giáp xã Hải Hoà; Tây giáp phường Ka Long; Nam giáp phường Hoà Lạc; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

3. Thành lập phường Hoà Lạc trên cơ sở khu Hoà Lạc và khu Thọ Xuân của thị trấn Móng Cái cũ với 71,7 ha diện tích và 4.495 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoà Lạc: Đông và Nam giáp xã Hải Xuân; Tây giáp phường Ka Long; Bắc giáp phường Trần Phú.

4. Thành lập phường Ninh Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Ninh Dương với 1.258,8 ha và 3.719 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ninh Dương: Đông giáp phường Hoà Lạc và xã Hải Xuân; Tây giáp xã Hải Yên; Nam giáp xã Vạn Ninh; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

5. Thành lập phường Trà Cổ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Trà Cổ với 1.369 ha và 2.631 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trà Cổ: Đông giáp Vịnh Bắc Bộ; Tây giáp xã Hải Hoà và xã Vạn Xuân; Nam giáp xã Bình Ngọc và xã Vĩnh Thực; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

6. Thành lập xã Hải Sơn trên cơ sở thị trấn lâm trường Hải Sơn với 14. 924,2 ha diện tích và 680 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hải Sơn: Đông giáp xã Hải Yên; Tây giáp huyện Quảng Hà; Nam giáp xã Quảng Nghĩa; Bắc giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Các xã còn lại: Hải Yên, Hải Xuân, Hải Hoà, Bình Ngọc, Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, Vĩnh Thực và Vĩnh Trung thuộc thị xã Móng Cái giữ nguyên diện tích và dân số.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 52/1998/ND-CP, NGHI DINH 52 1998, CHINH PHU, THANH LAP THI XA, THANH LAP PHUONG, THANH LAP XA, THI XA MONG CAI, TINH QUANG NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH