18/02/2004 | 4196 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2004 

 

NGHỊ ĐỊNH

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2004 - 2009 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 12 (mười hai) đơn vị bầu cử, 50 (năm mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

.

 
Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng,
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Bộ Nội vụ,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, TBNC,
Các Vụ: TH, PC, TCCB,
- Lưu: V.III (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Quận Hải Châu

Đơn vị bầu cử số 01
Đơn vị bầu cử số 02
Đơn vị bầu cử số 03

05 đại biểu
04 đại biểu
05 đại biểu

2

Quận Thanh Khê

Đơn vị bầu cử số 04
Đơn vị bầu cử số 05
Đơn vị bầu cử số 06

04 đại biểu
04 đại biểu
03 đại biểu

3

Quận Liên Chiểu

Đơn vị bầu cử số 07

05 đại biểu

4

Quận Sơn Trà
Huyện Hoàng Sa

Đơn vị bầu cử số 08
Đơn vị bầu cử số 09

04 đại biểu
03 đại biểu

5

Quận Ngũ Hành Sơn

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

6

Quận Hoà Vang

Đơn vị bầu cử số 11
Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu
05 đại biểu

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 51/2004/ND-CP, NGHI DINH 51 2004, CHINH PHU, THANH PHO DA NANG, NHIEM KY 2004 – 2009, BAU CU DAI BIEU HOI DONG NHAN DAN, DAI BIEU HOI DONG NHAN DAN, SO LUONG DAI BIEU HDND TINH, SO LUONG DON VI BAU CU, PHE CHUAN DAI BIEU HDND TINH, PHE CHUAN SO LUONG DON VI BAU CU, BO MAY HANH CHINH