19/04/2002 | 5406 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2002/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN Ô MÔN,PHỤNG HIỆP VÀ THỐT NỐT, TỈNH CẦN THƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ như sau:

1. Thành lập xã Trường Xuân A thuộc huyện Ô Môn trên cơ sở 3.679,07 ha diện tích tự nhiên và 13.094 nhân khẩu của xã Trường Xuân.

Địa giới hành chính xã Trường Xuân A: Đông giáp huyện Châu Thành A; Tây giáp xã Đông Thuận; Nam giáp tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Trường Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Trường Xuân A, xã Trường Xuân còn lại 2.812,98 ha diện tích tự nhiên và 12.590 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Bình Thành thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 2.392,97 ha diện tích tự nhiên và 9.497 nhân khẩu của xã Tân Bình.

Địa giới hành chính xã Bình Thành: Đông giáp các xã Thạnh Hòa, Hòa Mỹ; Tây giáp xã Tân Bình; Nam giáp xã Hòa Mỹ; Bắc giáp xã Tân Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bình Thành, xã Tân Bình còn lại 3.863,51 ha diện tích tự nhiên và 19.139 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 2.194,8 ha diện tích tự nhiên và 15.864 nhân khẩu của xã Trung An.

Địa giới hành chính xã Trung Thạnh: Đông giáp xã Thuận Hưng; Tây giáp các xã Trung Hưng, Trung An; Nam giáp xã Trung Hưng; Bắc giáp các xã Trung Kiên, Trung An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Trung Thạnh, xã Trung An còn lại 1.385,2 ha diện tích tự nhiên và 12.919 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Thạnh Mỹ thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 2.481,65 ha diện tích tự nhiên và 11.448 nhân khẩu của xã Thạnh Quới.

Địa giới hành chính xã Thạnh Mỹ: Đông giáp các xã Vĩnh Trinh, Thới Thuận; Tây giáp xã Thạnh Quới; Nam giáp xã Thạnh Lộc; Bắc giáp tỉnh An Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Quới còn lại 3.733,22 ha diện tích tự nhiên và 15.410 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/2002/ND-CP, NGHI DINH 47 2002, CHINH PHU, THANH LAP XA, QUAN O MON, HUYEN PHUNG HIEP, HUYEN THOT NOT, THANH PHO CAN THO, BO MAY HANH CHINH