25/06/1999 | 5663 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN ĐẦM DƠI, TRẦN VĂN THỜI, CÁI NƯỚC VÀ NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau như sau :

1. Thành lập xã Quách Phẩm Bắc thuộc huyện Đầm Dơi trên cơ sở có 4.061,5 ha diện tích tự nhiên và 10.291 nhân khẩu của xã Quách Phẩm.

Địa giới hành chính xã Quách Phẩm Bắc : Đông giáp xã Tân Duyệt; Tây giáp huyện Cái Nước; Nam giáp xã Quách Phẩm; Bắc giáp xã Trần Phán Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quách Phẩm có 3.082,09 ha diện tích tự nhiên và 11.379 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Khánh Bình Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời trên cơ sở có 9.864 ha diện tích tự nhiên và 17.212 nhân khẩu của xã Khánh Bình Tây.

Địa giới hành chính xã Khánh Bình Tây Bắc : Đông giáp xã Trần Hợi; Tây giáp biển; Nam giáp xã Bình Khánh Tây; Bắc giáp xã huyện U Minh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Khánh Bình Tây có 5.436 ha diện tích tự nhiên và 13.489 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Việt Thắng thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở có 3.865,27 ha diện tích tự nhiên và 10.300 nhân khẩu của xã Trần Thới.

Địa giới hành chính xã Việt Thắng : Đông giáp xã Trần Thới; Tây giáp xã Tân Hưng Tây; Nam giáp huyện Ngọc Hiển; Bắc giáp xã Tân Hưng Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Trần Thới có 3.830,13 ha diện tích tự nhiên và 13.734 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Ân Tây thuộc huyện Ngọc Hiển trên cơ sở 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 nhân khẩu của xã Tân Ân.

Địa giới hành chính xã Tân Ân Tây : Đông giáp xã Tam Giang; Tây giáp xã Viển An Đông; Nam giáp xã Tân Ân; Bắc giáp xã thị trấn Năm Căn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Ân có 13.114,56 ha diện tích tự nhiên và 11.368 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 42/1999/ND-CP, NGHI DINH 42 1999, CHINH PHU, THANH LAP XA, HUYEN DAM DOI, HUYEN TRAN VAN THOI, HUYEN CAI NUOC, HUYEN NGOC HIEN, TINH CA MAU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH