22/04/2003 | 5438 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CÁI NƯỚC VÀ U MINH, TỈNH CÀ MAU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tân Hải thuộc huyện Cái Nước và xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau như sau :

1. Thành lập xã Tân Hải thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 4.233,56 ha diện tích tự nhiên và 9.532 nhân khẩu của xã Phú Tân.

Địa giới hành chính xã Tân Hải : Đông giáp xã Tân Hưng Tây; Tây giáp biển Đông; Nam giáp thị trấn Cái Đôi Vàm; Bắc giáp xã Phú Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hải, xã Phú Tân còn lại 5.682,47 ha diện tích tự nhiên và 15.130 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh trên cơ sở 3.360,80 ha diện tích tự nhiên và 9.780 nhân khẩu của xã Khánh Lâm.

Địa giới hành chính xã Khánh Hội : Đông giáp xã Khánh Lâm; Tây giáp biển Đông; Nam giáp huyện Trần Văn Thời; Bắc giáp xã Khánh Hoà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Khánh Hội, xã Khánh Lâm còn lại 11.230,87 ha diện tích tự nhiên và 11.096 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- HĐND, UBND tỉnh Cà Mau,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5) VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 41/2003/ND-CP, NGHI DINH 41 2003, CHINH PHU, THANH LAP XA, HUYEN CAI NUOC, HUYEN U MINH, TINH CA MAU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH