01/05/1994 | 7917 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37-CP NGÀY 1-5-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THANH HOÁ THUỘC TỈNH THANH HOÁ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thành phố Thanh Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở thị xã Thanh Hoá.

Thành phố Thanh Hoá có các đơn vị hành chính cơ sở, diện tích, dân số và địa giới hành chính của thị xã Thanh Hoá cũ.

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 37-CP, NGHI DINH 37-CP 1994, CHINH PHU, THANH LAP THANH PHO, THANH PHO THANH HOA, TINH THANH HOA, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH