04/06/1998 | 4612 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/1998/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ BÌNH THANH ĐÔNG VÀ XÃ BÌNH THANH TÂY THUỘC HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập xã Bình Thanh Đông và xã Bình Thanh Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Bình Thanh thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Xã Bình Thanh Đông có 1.350 ha diện tích tự nhiên và 2554 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Thanh Đông: Đông giáp xã Bình Phú và xã Bình Tân; Tây giáp xã Bình Thanh Tây; Nam giáp xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); Bắc giáp xã Bình Hoà.

2. Xã Bình Thanh Tây có 1.220 ha diện tích tự nhiên và 4061 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Thanh Tây: Đông giáp xã Bình Thanh Đông; Tây giáp xã Bình Long và xã Bình Hiệp; Nam giáp xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); Bắc giáp xã Bình Hoà và xã Bình Phước.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 35/1998/ND-CP, NGHI DINH 35 1998, CHINH PHU, THANH LAP XA, HUYEN BINH SON, TINH QUANG NGAI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH