09/07/1981 | 4269 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 330-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1981

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI DỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 330-CP NGÀY 9-7-1981 BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ XẾP DỠ, GIAO NHẬN, BẢO QUẢN HÀNG NHẬP, BẢO QUẢN HÀNG NHẬP KHẨU Ở CÁC CẢNG BIỂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG NHẬP KHẨU
TỪ CÁC CẢNG TỚI CHỦ NHẬN HÀNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ nghị định số 200-CP ngày 31/12/1973 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong tờ trình số 2092-PC ngày 25/5/1981, sau khi đã tham khảo ý kiến các Bộ, các ngành có liên quan,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy định về xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng nhập khẩu ở các cảng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vận chuyển hàng nhập khẩu từ các cảng tới chủ nhận hàng.

Điều 2: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Những quy định trước đây trong Nghị định số 38-CP ngày 8/3/1962 và Nghị định số 200-CP ngày 31/12/1973 không phù hợp với những điều quy định trong nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Ngoại thương, Tài chính, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ hữu quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 330-CP, NGHI DINH 330-CP, HOI DONG CHINH PHU, GIAO NHAN HANG NHAP KHAU, XEP DO HANG NHAP KHAU, BAO QUAN HANG NHAP KHAU, VAN CHUYEN HANG NHAP KHAU, XUAT NHAP KHAU, GIAO THONG - VAN TAI