19/05/1998 | 3893 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 32/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG 6 THUỘC THỊ XÃ TÂN AN, TỈNH LONG AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phường 6 thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An trên cơ sở 697 ha diện tích tự nhiên và 7.554 nhân khẩu của xã Lợi Bình Nhơn.

Địa giới hành chính phường 6: Đông giáp phường 2 và phường 4; Tây giáp xã Lợi Bình Nhơn; Nam giáp xã Khánh Hậu; Bắc giáp xã Hướng Thọ Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lợi Bình Nhơn có 1.247 ha diện tích tự nhiên và 8.278 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 32/1998/ND-CP, NGHI DINH 32 1998, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA TAN AN, TINH LONG AN, BO MAY HANH CHINH