21/04/1999 | 4999 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN HÀ TIÊN THÀNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên huyện Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang thành huyện Kiên Lương.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 28/1999/ND-CP, NGHI DINH 28 1999, CHINH PHU, DOI TEN HUYEN, HA TIEN, HUYEN KIEN LUONG, TINH KIEN GIANG, BO MAY HANH CHINH