24/12/2004 | 7818 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 212/2004/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau :

1. Điều chỉnh 127,78 ha diện tích tự nhiên và 712 nhân khẩu của phường 1 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 2 quản lý.

2. Thành lập phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 251,50 ha diện tích tự nhiên và 13.410 nhân khẩu của phường 2.

Phường Thắng Tam có 251,50 ha diện tích tự nhiên và 13.410 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thắng Tam : Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường 3; Nam giáp phường 2; Bắc giáp phường 8.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường Thắng Tam:

- Phường 1 còn lại 137,04 ha diện tích tự nhiên và 12.243 nhân khẩu.

- Phường 2 còn lại 293,43 ha diện tích tự nhiên và 11.122 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh 2,02 ha diện tích tự nhiên của phường 8 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 10 quản lý.

4. Điều chỉnh 38,15 ha diện tích tự nhiên của phường 10 thuộc thành phố Vũng Tàu về phường 8 quản lý.

5. Thành lập phường Nguyễn An Ninh thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 411,13 ha diện tích tự nhiên và 8.217 nhân khẩu của phường 8.

Phường Nguyễn An Ninh có 411,13 ha diện tích tự nhiên và 8.217 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nguyễn An Ninh: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường 9 và phường Thắng Nhất; Nam giáp phường 8; Bắc giáp các phường 10, Thắng Nhất.

6. Thành lập phường Rạch Dừa thuộc thành phố Vũng Tàu trên cơ sở 325,77 ha diện tích tự nhiên và 14.414 nhân khẩu của phường 10.

Phường Rạch Dừa có 325,77 ha diện tích tự nhiên và 14.414 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Rạch Dừa: Đông giáp phường 11; Tây giáp phường Thắng Nhất và biển Đông; Nam giáp phường 10; Bắc giáp xã Long Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường:

Phường 8 còn lại 227,95 ha diện tích tự nhiên và 19.829 nhân khẩu.

Phường 10 còn lại 369,73 ha diện tích tự nhiên và 5.904 nhân khẩu.

7. Thành lập xã Bàu Chinh thuộc huyện Châu Đức trên cơ sở 1.134,46 ha diện tích tự nhiên và 3.544 nhân khẩu của thị trấn Ngãi Giao, 849,32 ha diện tích tự nhiên và 2.985 nhân khẩu của xã Kim Long.

Xã Bàu Chinh có 1.983,78 ha diện tích tự nhiên và 6.529 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bàu Chinh: Đông giáp các xã Quảng Thành, Bình Giã; Tây giáp xã Láng Lớn; Nam giáp thị trấn Ngãi Giao và xã Láng Lớn; Bắc giáp xã Kim Long.

Sau khi thành lập xã Bàu Chinh:

- Thị trấn Ngãi Giao còn lại 1.395,73 ha diện tích tự nhiên và 15.066 nhân khẩu.

- Xã Kim Long còn lại 2.160,18 ha diện tích tự nhiên và 12.246 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 212/2004/ND-CP, NGHI DINH 212 2004, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP XA, THANH LAP PHUONG, HUYEN CHAU DUC, THANH PHO VUNG TAU, TINH BA RIA - VUNG TAU, BO MAY HANH CHINH