07/07/2000 | 8178 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2000/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã như sau :

a) Thành lập thị xã Cam Ranh trên cơ sở diện tích và dân số của huyện Cam Ranh.

Thị xã Cam Ranh có 68.435 ha diện tích tự nhiên và 191.066 nhân khẩu, gồm 9 phường và 18 xã.

Địa giới hành chính thị xã Cam Ranh : Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Khánh Sơn; Nam giáp tỉnh Ninh Thuận; Bắc giáp thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

b) Thành lập 9 phường thuộc thị xã Cam Ranh như sau :

1. Thành lập phường Ba Ngòi trên cơ sở 743,3 ha diện tích tự nhiên và 10.383 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Ba Ngòi : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Phước Đông; Nam giáp xã Cam Thịnh Đông; Bắc giáp phường Cam Lộc và phường Cam Lợi.

2. Thành lập phường Cam Lộc trên cơ sở 402,9 ha diện tích tự nhiên và 7.500 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Cam Lộc : Đông giáp phường Cam Lợi, và phường Cam Thuận; Tây giáp xã Cam Phước Đông; Nam giáp phường Ba Ngòi; Bắc giáp phường Cam Phú.

3. Thành lập phường Cam Lợi trên cơ sở 101,3 ha diện tích tự nhiên và 9.357 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Cam Lợi : Đông giáp phường Cam Linh; Tây giáp phường Ba Ngòi; Nam giáp phường Ba Ngòi và Vịnh Cam Ranh; Bắc giáp phường Cam Lộc và phường Cam Thuận.

4. Thành lập phường Cam Linh trên cơ sở 111,3 ha diện tích tự nhiên và 11.078 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Cam linh : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp phường Cam Lợi; Nam giáp Vịnh Cam Ranh; Bắc giáp phường Cam Thuận.

5. Thành lập phường Cam Thuận trên cơ sở 135 ha diện tích tự nhiên và 8.237 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Cam Thuận : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp phường Cam Lộc; Nam giáp phường Cam Lợi và phường Cam Linh; Bắc giáp phường Cam Phú.

6. Thành lập phường Cam Phú trên cơ sở 591,2 ha diện tích tự nhiên và 6.448 nhân khẩu của thị trấn Ba Ngòi.

Địa giới hành chính phường Cam phú : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp phường Cam Lộc; Nam giáp phường Cam Thuận; Bắc giáp phường Cam Phúc Nam và phường Cam Phúc Bắc.

7. Thành lập phường Cam Phúc Nam trên cơ sở 850 ha diện tích tự nhiên và 6.227 nhân khẩu của xã Cam Phúc Nam.

Địa giới hành chính phường Cam Phúc Nam : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp phường Cam Phú và phường Cam Phúc Bắc; Nam giáp phường Cam Phú; Bắc giáp phường Cam Phúc Bắc.

8. Thành lập phường Cam Phúc Bắc trên cơ sở 1.355 ha diện tích tự nhiên và 11.851 nhân khẩu của xã Cam Phúc Bắc.

Địa giới hành chính phường Cam Phúc Bắc : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phường Cam Phúc Nam; Bắc giáp phường Cam Nghĩa.

9. Thành lập phường Cam Nghĩa trên cơ sở 1.575 ha diện tích tự nhiên và 11.316 nhân khẩu của xã Cam Nghĩa.

Địa giới hành chính phường Cam Nghĩa : Đông giáp Vịnh Cam Ranh; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phường Cam Phúc Nam; Bắc giáp xã Cam Thành Bắc.

Các xã ngoại thị còn lại là : Sơn Tân, Cam Thành Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Đức, Cam Hải Tây, Cam Hải Đông, Cam Hoà, Cam Tân, Cam Bình, Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Phước Tây.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21/2000/ND-CP, NGHI DINH 21 2000, CHINH PHU, THANH LAP THI XA, THANH LAP PHUONG, THI XA CAM RANH, TINH KHANH HOA, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH