03/12/2007 | 5297 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 177/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG NINH SƠN THUỘC THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình:

Thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình trên cơ sở toàn bộ 466,43 ha diện tích tự nhiên và 8.615 nhân khẩu của xã Ninh Sơn.

Phường Ninh Sơn có 466,43 ha diện tích tự nhiên và 8.615 nhân khẩu .

Địa giới hành chính phường Ninh Sơn: Đông giáp xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình; Tây giáp phường Ninh Phong và phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình; Nam giáp xã Ninh An, huyện Hoa Lư; Bắc giáp phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình.

Sau khi thành lập phường Ninh Sơn:

Thành phố Ninh Bình có 4.836,49 ha diện tích tự nhiên và 130.517 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Ninh Khánh, Đông Thành, Tân Thành, Vân Giang, Phúc Thành, Nam Thành, Thanh Bình, Nam Bình, Bích Đào, Ninh Phong, Ninh Sơn và các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và UB Pháp luật của QH;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
 Tài nguyên và Môi trường,Tài chính,
 Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). Hà

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 177/2007/ND-CP, NGHI DINH 177 2007, CHINH PHU, PHUONG NINH SON, THANH PHO NINH BINH, TINH NINH BINH, THANH LAP PHUONG, BO MAY HANH CHINH