01/10/2004 | 7533 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 174/2004/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị như sau:

Thành lập huyện đảo Cồn Cỏ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của đảo Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh.

Huyện đảo Cồn Cỏ có 220 ha diện tích tự nhiên và 400 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện đảo Cồn Cỏ : Đông; Tây; Nam; Bắc giáp Biển Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện đảo Cồn Cỏ :

Xã Vĩnh Quang thuộc huyện Vĩnh Linh còn lại 223,36 ha diện tích tự nhiên và 5.220 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị còn lại 62.634,61 ha diện tích tự nhiên và 88.393 nhân khẩu có 22 đơn vị hành chính trực thuộc.

Tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị xã Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện : Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và Cồn Cỏ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 174/2004/ND-CP, NGHI DINH 174 2004, CHINH PHU, HUYEN DAO CON CO, TINH QUANG TRI, THANH LAP HUYEN, BO MAY HANH CHINH