24/12/2003 | 6887 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN VĨNH LỢI, PHƯỚC LONG, HỒNG DÂN, GIÁ RAI, ĐÔNG HẢI VÀ THỊ XÃ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu như sau :

1. Thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở 2.439 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu của xã Hiệp Thành.

Địa giới hành chính phường Nhà Mát : Đông giáp xã Hiệp Thành; Tây giáp huyện Vĩnh Lợi; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp phường 2.

Sau khi thành lập phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành còn lại 2.512,35 ha diện tích tự nhiên và 5.504 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Vĩnh Hậu A thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở 5.150 ha diện tích tự nhiên và 7.416 nhân khẩu của xã Vĩnh Hậu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Hậu A : Đông giáp thị xã Bạc Liêu; Tây giáp xã Vĩnh Hậu; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Long Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Hậu còn lại 6.177 ha diện tích tự nhiên và 8.210 nhân khẩu.

3. Chia xã Phong Thạnh Nam thuộc huyện Phước Long thành xã Phong Thạnh Tây A và xã Phong Thạnh Tây B.

Xã Phong Thạnh Tây A có 5.664 ha diện tích tự nhiên và 9.436 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phong Thạnh Tây A : Đông giáp xã Vĩnh Phú Tây và huyện Giá Rai; Tây giáp tỉnh Cà Mau; Nam giáp xã Phong Thạnh Tây B; Bắc giáp xã Phước Long và huyện Hồng Dân.

Xã Phong Thạnh Tây B có 5.907 ha diện tích tự nhiên và 9.192 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phong Thạnh Tây B : Đông giáp huyện Giá Rai; Tây giáp tỉnh Cà Mau; Nam giáp huyện Giá Rai; Bắc giáp xã Phong Thạnh Tây A.

4. Thành lập xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 4.237,10 ha diện tích tự nhiên và 9.314 nhân khẩu của xã Vĩnh Lộc.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Lộc A : Đông giáp xã Vĩnh Lộc; Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam giáp xã Ninh Thạnh Lợi; Bắc giáp tỉnh Kiên Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc còn lại 4.651,26 ha diện tích tự nhiên và 7.486 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh.

Địa giới hành chính xã Phong Thạnh A : Đông giáp xã Phong Tân; Tây giáp các xã Phong Thạnh Tây, Tân Phong; Nam giáp các thị trấn Giá Rai, Hộ Phòng; Bắc giáp xã Phong Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phong Thạnh A, xã Phong Thạnh còn lại 4.124 ha diện tích tự nhiên và 10.061 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Định Thành A thuộc huyện Đông Hải trên cơ sở 2.986,50 ha diện tích tự nhiên và 9.410 nhân khẩu của xã Định Thành.

Địa giới hành chính xã Định Thành A : Đông giáp xã Định Thành; Tây, Nam, Bắc giáp tỉnh Cà Mau.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Định Thành A, xã Định Thành còn lại 3.010,20 ha diện tích tự nhiên và 9.510 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 166/2003/ND-CP, NGHI DINH 166 2003, CHINH PHU, THANH LAP XA, THANH LAP PHUONG, HUYEN VINH LOI, HUYEN PHUOC LONG, HUYEN HONG DAN, HUYEN DONG HAI, HUYEN GIA RAI, TINH BAC LIEU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH