09/01/2004 | 5546 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỞ RỘNG THỊ XÃ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình như sau:

Chuyển 3.516,80 ha diện tích tự nhiên và 39.934 nhân khẩu, gồm toàn bộ các xã Ninh Khánh, Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phong, Ninh Sơn, Ninh Phúc thuộc huyện Hoa Lư về thị xã Ninh Bình quản lý.

Thị xã Ninh Bình có 4.674,80 ha diện tích tự nhiên và 102.539 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Tân Thành, Phúc Thành, Đông Thành, Nam Thành, Thanh Bình, Nam Bình, Vân Giang, Bích Đào và các xã Ninh Khánh, Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phong, Ninh Sơn, Ninh Phúc.

Địa giới hành chính thị xã Ninh Bình: Đông giáp huyện Yên Khánh và tỉnh Nam Định; Tây giáp huyện Hoa Lư; Nam giáp các huyện Yên Khánh, Hoa Lư; Bắc giáp huyện Hoa Lư.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình:

Huyện Hoa Lư còn lại 10.343,20 ha diện tích tự nhiên và 66.356 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Trường Yên, Ninh Hòa, Ninh Giang, Ninh Mỹ, Ninh Khang, Ninh Xuân, Ninh Vân, Ninh Hải, Ninh An, Ninh Thắng và thị trấn Thiên Tôn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/2004/ND-CP, NGHI DINH 16 2004, CHINH PHU, THI XA NINH BINH, MO RONG THI XA, DIA GIOI HANH CHINH, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, TINH NINH BINH, BO MAY HANH CHINH