06/11/2003 | 16340 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP CÁC QUẬN LONG BIÊN, HOÀNG MAI, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC QUẬN LONG BIÊN, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Gia Lâm, Thanh Trì và quận Hai Bà Trưng để thành lập quận Long Biên, quận Hoàng Mai và các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội như sau:

1. Thành lập quận Long Biên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Thanh, Giang Biên, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Hội Xá, Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối và các thị trấn: Gia Lâm, Đức Giang, Sài Đồng thuộc huyện Gia Lâm.

Quận Long Biên có 6.038,24 ha diện tích tự nhiên và 170.706 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Long Biên: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp quận Hoàn Kiếm; Nam giáp huyện Thanh Trì; Bắc giáp các huyện Đông Anh, Gia Lâm.

2. Thành lập các phường thuộc quận Long Biên:

a) Thành lập phường Gia Thụy trên cơ sở 77,68 ha diện tích tự nhiên và 7.207 nhân khẩu của thị trấn Gia Lâm, 42,64 ha diện tích tự nhiên và 2.514 nhân khẩu của xã Gia Thụy.

Phường Gia Thụy có 120,32 ha diện tích tự nhiên và 9.721 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Gia Thụy: Đông giáp phường Việt Hưng; Tây giáp các phường Thượng Thanh, Ngọc Lâm; Nam giáp các phường Bồ Đề, Phúc Đồng; Bắc giáp phường Thượng Thanh.

b) Thành lập phường Ngọc Lâm trên cơ sở 83,04 ha diện tích tự nhiên và 19.604 nhân khẩu của thị trấn Gia Lâm và 30 ha diện tích tự nhiên của xã Bồ Đề.

Phường Ngọc Lâm có 113,04 ha diện tích tự nhiên và 19.604 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngọc Lâm: Đông giáp phường Bồ Đề; Tây giáp quận Hoàn Kiếm; Nam giáp phường Bồ Đề; Bắc giáp các phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Gia Thụy.

c) Thành lập phường Bồ Đề trên cơ sở 379,92 ha diện tích tự nhiên và 9.888 nhân khẩu của xã Bồ Đề và 6.271 nhân khẩu của thị trấn Gia Lâm.

Phường Bồ Đề có 379,92 ha diện tích tự nhiên và 16.159 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bồ Đề: Đông giáp phường Phúc Đồng; Tây giáp quận Hoàn Kiếm; Nam giáp phường Long Biên; Bắc giáp các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy.

d) Thành lập phường Phúc Đồng trên cơ sở 494,76 ha diện tích tự nhiên và 6.994 nhân khẩu của xã Gia Thụy.

Địa giới hành chính phường Phúc Đồng: Đông giáp các phường Việt Hưng, Sài Đồng; Tây giáp phường Bồ Đề; Nam giáp các phường Long Biên, Thạch Bàn; Bắc giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng.

đ) Thành lập phường Phúc Lợi trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hội Xá.

Phường Phúc Lợi có 619,69 ha diện tích tự nhiên và 7.820 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phúc Lợi: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp phường Việt Hưng; Nam giáp các phường Sài Đồng, Thạch Bàn và huyện Gia Lâm; Bắc giáp phường Giang Biên.

e) Thành lập phường Thượng Thanh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thượng Thanh.

Phường Thượng Thanh có 488,09 ha diện tích tự nhiên và 13.153 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thượng Thanh: Đông giáp phường Đức Giang; Tây giáp phường Ngọc Thụy; Nam giáp các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy; Bắc giáp các huyện Đông Anh, Gia Lâm.

g) Thành lập phường Giang Biên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Giang Biên.

Phường Giang Biên có 471,40 ha diện tích tự nhiên và 4.600 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Giang Biên: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp các phường Đức Giang, Việt Hưng; Nam giáp phường Phúc Lợi; Bắc giáp huyện Gia Lâm.

h) Thành lập phường Ngọc Thụy trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ngọc Thụy.

Phường Ngọc Thụy có 898,99 ha diện tích tự nhiên và 18.568 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngọc Thụy: Đông giáp phường Thượng Thanh; Tây giáp các các quận Tây Hồ, Ba Đình; Nam giáp phường Ngọc Lâm và quận Hoàn Kiếm; Bắc giáp huyện Đông Anh.

i) Thành lập phường Việt Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Việt Hưng.

Phường Việt Hưng có 383,44 ha diện tích tự nhiên và 7.884 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Việt Hưng: Đông giáp các phường Giang Biên, Phúc Lợi; Tây giáp các phường Đức Giang, Gia Thụy; Nam giáp các phường Phúc Đồng, Sài Đồng; Bắc giáp phường Đức Giang.

k) Thành lập phường Long Biên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Long Biên.

Phường Long Biên có 723,13 ha diện tích tự nhiên và 9.455 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Biên: Đông giáp phường Thạch Bàn; Tây giáp các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng; Nam giáp phường Cự Khối và quận Hai Bà Trưng; Bắc giáp các phường Bồ Đề, Phúc Đồng.

l) Thành lập phường Thạch Bàn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạch Bàn.

Phường Thạch Bàn có 527,21 ha diện tích tự nhiên và 11.300 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thạch Bàn: Đông giáp huyện Gia lâm; Tây giáp phường Long Biên; Nam giáp phường Cự Khối; Bắc giáp các phường Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi.

m) Thành lập phường Cự Khối trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cự Khối.

Phường Cự Khối có 486,94 ha diện tích tự nhiên và 5.652 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cự Khối: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp phường Long Biên; Nam giáp quận Hoàng Mai; Bắc giáp các phường Long Biên, Thạch Bàn.

n) Thành lập phường Đức Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đức Giang.

Phường Đức Giang có 240,64 ha diện tích tự nhiên và 25.767 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đức Giang: Đông giáp phường Giang Biên; Tây giáp phường Thượng Thanh; Nam giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng; Bắc giáp các phường Thượng Thanh, Giang Biên.

o) Thành lập phường Sài Đồng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Sài Đồng.

Phường Sài Đồng có 90,67 ha diện tích tự nhiên và 14.029 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Sài Đồng: Đông giáp phường Phúc Lợi; Tây giáp phường Phúc Đồng; Nam giáp phường Thạch Bàn; Bắc giáp phường Việt Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập quận Long Biên và các phường trực thuộc:

- Quận Long Biên có 6.038,24 ha diện tích tự nhiên và 170.706 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Gia Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Thượng Thanh, Giang Biên, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, Đức Giang, Sài Đồng.

- Huyện Gia Lâm còn lại 10.844,66 ha diện tích tự nhiên và 190.194 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Lệ Chi, Kiêu Kỵ, Đình Xuyên, Dương Hà, Ninh Hiệp, Bát Tràng, Kim Sơn, Cổ Bi, Dương Xá, Dương Quang, Đa Tốn, Phú Thị, Trâu Quỳ, Đặng Xá, Kim Lan, Văn Đức, Yên Viên, Đông Dư, Yên Thường, Phù Đổng, Trung Mầu và thị trấn Yên Viên.

3. Thành lập quận Hoàng Mai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở và 55 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì; toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ thuộc quận Hai Bà Trưng.

Quận Hoàng Mai có 4.104,10 ha diện tích tự nhiên và 187.332 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Hoàng Mai: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì; Bắc giáp các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

4. Thành lập các phường thuộc quận Hoàng Mai:

a) Thành lập phường Hoàng Liệt trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hoàng Liệt, 20 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp.

Phường Hoàng Liệt có 485,05 ha diện tích tự nhiên và 10.866 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoàng Liệt: Đông giáp phường Yên Sở; Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì; Bắc giáp các phường Đại Kim, Thịnh Liệt.

b) Thành lập phường Yên Sở trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Yên Sở, 35 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp.

Phường Yên Sở có 725,17 ha diện tích tự nhiên và 10.777 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Yên Sở: Đông giáp phường Trần Phú và huyện Gia Lâm; Tây giáp phường Hoàng Liệt; Nam giáp huyện Thanh Trì; Bắc giáp các phường Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam.

c) Thành lập phường Vĩnh Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Vĩnh Tuy.

Phường Vĩnh Hưng có 179,65 ha diện tích tự nhiên và 11.382 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng: Đông giáp các phường Thanh Trì, Lĩnh Nam; Tây giáp các phường Mai Động, Hoàng Văn Thụ; Nam giáp các phường Yên Sở, Lĩnh Nam; Bắc giáp phường Thanh Trì và quận Hai Bà Trưng.

d) Thành lập phường Định Công trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Định Công.

Phường Định Công có 270 ha diện tích tự nhiên và 14.966 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Định Công: Đông giáp phường Thịnh Liệt; Tây giáp quận Thanh Xuân; Nam giáp phường Đại Kim; Bắc giáp quận Thanh Xuân.

đ) Thành lập phường Đại Kim trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đại Kim.

Phường Đại Kim có 273,20 ha diện tích tự nhiên và 12.413 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đại Kim: Đông giáp phường Thịnh Liệt; Tây giáp huyện Thanh Trì; Nam giáp phường Hoàng Liệt và huyện Thanh Trì; Bắc giáp phường Định Công và quận Thanh Xuân.

e) Thành lập phường Thịnh Liệt trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thịnh Liệt.

Phường Thịnh Liệt có 294,30 ha diện tích tự nhiên và 13.788 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thịnh Liệt: Đông giáp phường Yên Sở; Tây giáp các phường Định Công Đại Kim; Nam giáp các phường Hoàng Liệt, Yên Sở; Bắc giáp các phường Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và quận Thanh Xuân.

g) Thành lập phường Thanh Trì trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Trì.

Phường Thanh Trì có 333,80 ha diện tích tự nhiên và 10.200 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thanh Trì: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp quận Hai Bà Trưng; Nam giáp các phường Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam; Bắc giáp quận Long Biên.

h) Thành lập phường Lĩnh Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lĩnh Nam.

Phường Lĩnh Nam có 560,20 ha diện tích tự nhiên và 12.829 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lĩnh Nam: Đông giáp huyện Gia Lâm; Tây giáp các phường Vĩnh Hưng, Yên Sở; Nam giáp phường Trần Phú và huyện Gia Lâm; Bắc giáp phường Thanh Trì.

i) Thành lập phường Trần Phú trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Trần Phú.

Phường Trần Phú có 395,80 ha diện tích tự nhiên và 5.504 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trần Phú: Đông giáp phường Lĩnh Nam; Tây giáp phường Yên Sở; Nam giáp phường Yên Sở và huyện Gia Lâm; Bắc giáp phường Lĩnh Nam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập quận Hoàng Mai và các phường trực thuộc:

Quận Hoàng Mai có 4.104,10 ha diện tích tự nhiên và 187.332 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Hoàng Liệt, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ.

Huyện Thanh Trì còn lại 6.317,27 ha diện tích tự nhiên và 147.788 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Tứ Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Liên Ninh, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Duyên Hà, Đông Mỹ, Đại Áng, Vạn Phúc và thị trấn Văn Điển.

Quận Hai Bà Trưng còn lại 961,67 ha diện tích tự nhiên và 284.615 nhân khẩu, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Bạch Đằng, Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Quỳnh Mai, Bách Khoa, Bạch Mai, Đồng Tâm, Trương Định, Đống Mác, Minh Khai, Đồng Nhân, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn, Phạm Đình Hồ, Cầu Dền, Ngô Thì Nhậm, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân.

Xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì còn lại 412,20 ha diện tích tự nhiên và 9.584 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 132/2003/ND-CP, NGHI DINH 132 2003, CHINH PHU, THANH LAP QUAN, QUAN LONG BIEN, QUAN HOANG MAI, DIEU CHINH DIA GIOI, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, HA NOI, BO MAY HANH CHINH