03/06/2004 | 4747 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2004 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN MINH TÂN, PHÚ THỨ VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN AN LƯU THÀNH KINH MÔN, HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

NGHỊ ĐỊNH : 

Điều 1. Thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương như sau :

1. Thành lập thị trấn Minh Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Tân.

Thị trấn Minh Tân có 1.348,04 ha diện tích tự nhiên và 19.645 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Minh Tân : Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp thị trấn Phú Thứ và xã Duy Tân; Nam giáp thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành lập thị trấn Phú Thứ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phú Thứ.

Thị trấn Phú Thứ có 881,36 ha diện tích tự nhiên và 13.350 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Thứ : Đông giáp thị trấn Minh Tân; Tây giáp xã Duy Tân; Nam giáp xã Hiệp Sơn, thị trấn Kinh Môn và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp xã Tân Dân và thị trấn Minh Tân.

3. Đổi tên thị trấn An Lưu thành thị trấn Kinh Môn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương,
- HĐ Dân tộc của Quốc hội,
- UB Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 131/2004/ND-CP, NGHI DINH 131 2004, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, DOI TEN THI TRAN, HUYEN KINH MON, TINH HAI DUONG, THI TRAN MINH TAN, THI TRAN PHU THU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH