08/01/2004 | 5982 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN HÒN ĐẤT, AN BIÊN, TÂN HIỆP VÀ THỊ XÃ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Hòn Đất, An Biên, Tân Hiệp và Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Thành lập phường An Bình thuộc thị xã Rạch Giá trên cơ sở 479,75 ha diện tích tự nhiên và 13.794 nhân khẩu của phường An Hòa.

Địa Giới hành chính phường An Bình: Đông giáp huyện Châu Thành; Tây giáp phường An Hòa; Nam giáp các phường Vĩnh Lợi, Rạch Sỏi; Bắc giáp phường Vĩnh Hiệp.

Sau khi thành lập phường An Bình, phường An Hòa còn lại 447,25 ha diện tích tự nhiên và 17.099 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Sóc Sơn thuộc huyện Hòn Đất trên cơ sở 2.206,88 ha diện tích tự nhiên và 15.082 nhân khẩu của xã Sóc Sơn.

Địa giới hành chính thị trấn Sóc Sơn: Đông giáp xã Mỹ Lâm; Tây giáp xã Sơn Kiên; Nam giáp xã Mỹ Lâm và biển Đông; Bắc giáp xã Sơn Kiên, Mỹ Thuận.

Sau khi thành lập thị trấn Sóc Sơn, xã Sóc Sơn còn lại 3.762,25 ha diện tích tự nhiên và 7.320 nhân khẩu. Đổi tên xã Sóc Sơn thành xã Mỹ Thuận.

3. Thành lập xã Thạnh Yên A thuộc huyện An Biên trên cơ sở 2.388,90 ha diện tích tự nhiên và 7.359 nhân khẩu của xã Thạnh Yên.

Địa giới hành chính xã Thạnh Yên A: Đông giáp xã Thạnh Yên; Tây giáp xã Đông Yên; Nam giáp xã Thạnh yên và huyện An Minh; Bắc giáp xã Đông Yên và huyện Gò Quao.

Sau khi thành lập xã Thạnh Yên A, xã Thạnh Yên còn lại 3.007,90 ha diện tích tự nhiên và 9.969 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân An thuộc huyện Tân Hiệp trên cơ sở 3.415,50 ha diện tích tự nhiên và 8.234 nhân khẩu của xã Tân Hiệp A.

Địa giới hành chính xã Tân An: Đông giáp xã Tân Hiệp A; Tây giáp xã Tân Hội; Nam giáp xã Tân Hiệp A và huyện Châu Thành; Bắc giáp các xã Tân Thành, Tân Hiệp B.

Sau khi thành lập xã Tân An, xã Tân Hiệp A còn lại 3.801,40 ha diện tích tự nhiên và 13.153 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2004/ND-CP, NGHI DINH 11 2004, CHINH PHU, THANH LAP XA, THANH LAP PHUONG, THANH LAP THI TRAN, HUYEN HON DAT, HUYEN AN BIEN, HUYEN TAN BIEN, HUYEN TAN HIEP, THI XA RACH GIA, TINH KIEN GIANG, BAT DONG SAN