16/01/2007 | 10247 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 10/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CAO LÃNH THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét  đề  nghị của  Bộ  trưởng Bộ  Nội vụ  và  Chủ tịch Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.  Thành  lập  thành phố  Cao  Lãnh  thuộc  tỉnh Đồng  Tháp  trên cơ  sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Lãnh.

Thành phố Cao Lãnh có 10.719,54 ha diện tích tự nhiên và 149.837 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính, gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 6, 11, Hoà Thuận, Mỹ Phú và các xã: Mỹ Tân, Hoà An, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi.

Địa giới hành chính thành phố Cao Lãnh: phía Bắc và phía Đông giáp huyện Cao Lãnh; phía Nam giáp  huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; phía Tây giáp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Tỉnh Đồng Tháp có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười, thị xã Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh.

Điều 2. Nghị định này có  hiệu lực thi hành sau 15  ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông
  vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát  ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, XDPL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10/2007/ND-CP, NGHI DINH 10 2007, CHINH PHU, THANH PHO CAO LANH, THANH LAP THANH PHO, TINH DONG THAP, BO MAY HANH CHINH