02/01/1997 | 5080 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01-CP NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1997 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THUỘC TỈNH NAM HÀ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Hà và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà như sau:

Chuyển hai xã Nam Phong và Nam Vân thuộc huyện Nam Ninh về thành phố Nam Định quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Thành phố Nam Định có diện tích tự nhiên 6.760 ha và 263.600 nhân khẩu, gồm 25 phường, xã.

Địa giới thành phố Nam Định: Đông giáp tỉnh Thái Bình; Tây giáp huyện Bình Lục; Nam giáp huyện Nam Ninh; Bắc giáp huyện Lý Nhân.

- Huyện Nam Ninh còn lại 25.960,86 ha diện tích tự nhiên và 327.400 nhân khẩu; gồm 35 xã, thị trấn.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Hà và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1-CP, NGHI DINH 1-CP 1997, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI, THANH PHO NAM DINH, TINH NAM HA, BO MAY HANH CHINH