01/03/1999 | 4770 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG ĐÔNG LỄ VÀ ĐÔNG LƯƠNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các phường Đông Lễ và Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Thành lập phường Đông Lễ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Triệu Lễ.

Phường Đông Lễ có 919,62 ha diện tích tự nhiên và 5.197 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Lễ: Đông giáp phường Đông Lương và huyện Triệu Phong; Tây giáp phường 2, phường 3 và phường 5; Nam giáp phường Đông Lương; Bắc giáp phường Đông Giang và huyện Triệu Phong.

2. Thành lập phường Đông Lương trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Triệu Lương.

Phường Đông Lương có 1.969,21 ha diện tích tự nhiên và 6.432 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Lương: Đông và Nam giáp huyện Triệu Phong; Tây giáp phường Đông Lễ và phường 3; Bắc giáp phường Đông Lễ và huyện Triệu Phong.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 08/1999/ND-CP, NGHI DINH 08 1999, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA DONG HA, TINH QUANG TRI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH