27/01/1996 | 11006 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 1996 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA CÁC HUYỆN TỨ LỘC, NINH THANH, KIM THI THUỘC TỈNH HẢI HƯNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chia các huyện Tứ Lộc, Ninh Thanh, Kim Thi thuộc tỉnh Hải Hưng như sau;

1. Chia huyện Tứ Lộc thành hai huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc.

- Huyện Tứ Kỳ có diện tích tự nhiên 16.822,85 hécta và 164.335 nhân khẩu, gồm 26 xã.

Địa giới huyện Tứ Kỳ: phía Đông giáp huyện Nam Thanh; phía Tây giáp huyện Gia Lộc, huyện Ninh Giang; phía Nam, Đông Nam giáp huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng; phía Bắc giáp thị xã Hải Dương và huyện Nam Thanh.

- Huyện Gia Lộc có diện tích tự nhiên 12.346,71 hécta và 149.013 nhân khẩu, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Địa giới huyện Gia Lộc: phía Đông giáp huyện Tứ Kỳ; phía Tây giáp huyện Thanh Miện và huyện Cẩm Bình; phía Nam giáp huyện Ninh Giang và huyện Thanh Miện; phía Bắc giáp thị xã Hải Dương.

2. Chia huyện Ninh Thanh thành hai huyện Ninh Giang và Thanh Miện.

- Huyện Ninh Giang có diện tích tự nhiên 13.550,5 hécta à 147,915 nhân khẩu, gồm 27 xã và 1 thị trấn.

Địa giới huyện Ninh Giang: phía Đông giáp huyện Tứ Kỳ, phía Tây giáp huyện Thanh Miện; phía Nam giáp thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình; phía Bắc giáp huyện Gia Lộc, huyện Tứ kỳ.

- Huyện Thanh Miện có diện tích tự nhiên 12.238,5 hécta và 132.646 nhân khẩu, gồm 19 xã.

Địa giới huyện Thanh Miện: phía Đông giáp huyện Gia Lộc, huyện Ninh Giang; phía Tây giáp huyện Phù Tiên, huyện Ân Thi; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình và huyện Phù Tiên; phía Bắc giáp huyện Cẩm Bình.

3. Chia huyện Kim Thi thành hai huyện Kim Động và Ân Thi.

- Huyện Kim Động có diện tích tự nhiên 11.633,61 hécta và 124.507 nhân khẩu, gồm 20 xã.

Địa giới huyện Kim Động: phía Đông giáp huyện Ân Thi; phía Tây giáp huyện Duy Tiên tỉnh Nam Hà và huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây; phía Nam giáp huyện Phù Tiên và thị xã Hưng Yên; phía Bắc giáp huyện Châu Giang và huyện Ân Thi

- Huyện Ân Thi có diện tích tự nhiên 12.498,23 hécta và 124.714 nhân khẩu, gồm 21 xã.

Địa giới huyện Ân Thi: phía Đông giáp huyện Cẩm Bình và huyện Thanh Miện; phía Tây giáp huyện Kim Động và huyện Châu Giang; phía Nam giáp huyện Phù Tiên; phía Bắc giáp huyện Mỹ Văn.

Điều 2. – Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Võ Văn Kiệt

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 05-CP, NGHI DINH 05-CP 1996, CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN TU LOC, HUYEN NINH THANH, HUYEN KIM THI, TINH HAI HUNG, BO MAY HANH CHINH