30/10/2008 | 7894 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN THAN UYÊN ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu như sau:

Thành lập huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở điều chỉnh 90.326,75 ha diện tích tự nhiên và 42.221 nhân khẩu của huyện Than Uyên (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Mường Khoa, Phúc Khoa, Nậm Sỏ, Nậm Cần, Thân Thuộc, Trung Đồng, Hố Mít, Pắc Ta, Tà Mít và thị trấn Tân Uyên).

Huyện Tân Uyên có 90.326,75 ha diện tích tự nhiên và 42.221 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Mường Khoa, Phúc Khoa, Nậm Sỏ, Nậm Cần, Thân Thuộc, Trung Đồng, Hố Mít, Pắc Ta, Tà Mít và thị trấn Tân Uyên.

Địa giới hành chính huyện Tân Uyên: Đông giáp huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Tây giáp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; Nam giáp huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Bắc giáp huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Than Uyên còn lại là 79.680,50 ha diện tích tự nhiên và 53.338 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Pha Mu, Mường Mít, Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Hua Nà, Tà Hừa, Ta Gia, Tà Mung, Mường Kim, Khoen On và thị trấn Than Uyên.

Địa giới hành chính huyện Than Uyên: Đông giáp huyện Sa Pa, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái; Tây giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Nam giáp huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Bắc giáp huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu có 911.232,45 ha diện tích tự nhiên và 342.797 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên và thị xã Lai Châu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỞNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/ND-CP, NGHI DINH 04 2008, CHINH PHU, HUYEN THAN UYEN, HUYEN TAN UYEN, TINH LAI CHAU, THANH LAP HUYEN, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH