06/05/2010 | 6364 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 47/2010/ND-CP

Hanoi, May 06, 2010

 

DECREE

ON ADMINISTRATIVE SANCTIONING OF VIOLATIONS OF THE LABOR LAW

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 23, 1994 Labor Code; the April 2, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code; the November 29, 2006 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code; and the April 2, 2007 Law Amending and Supplementing Article 73 of the Labor Code;

Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations; and the April 2, 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations (below collectively referred to as the Ordinance on Handling of Administrative Violations);

At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREES:

Chapter I
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/2010/ND-CP, NGHI DINH 47 2010