21/04/2010 | 5581 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 45/2010/ND-CP

Hanoi, April 21, 2010

 

DECREE

ON THE ORGANIZATION, OPERATION AND MANAGEMENT OF ASSOCIATIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant to Order No. 102/SL/L004 of May 20. 1957. promulgating the Law on the Right to Establish Associations;
Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Decree provides the organization, operation and state management of associations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 45/2010/ND-CP, NGHI DINH 45 2010