31/03/2006 | 5898 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/1998/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ GIAO HƯNG THUỘC HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). Trang

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 33/2006/ND-CP, NGHI DINH 33 2006, CHINH PHU, XA GIAO HUNG, THANH LAP XA, BAI BO NGHI DINH, BO MAY HANH CHINH