13/11/2008 | 4459 Lượt xem |

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 22/2008/QH12

Hanoi, November 13, 2008

 

LAW

ON CADRES AND CIVIL SERVANTS

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the Law on Cadres and Civil Servants;

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. .Scope of regulation and subjects of application

This Law provides for cadres and civil servants; election, recruitment, employment and management of cadres and civil servants; obligations and rights of cadres and civil servants, and conditions to assure public-duty performance.

Article 2. Public duties of cadres and civil servants

Public duties of cadres and civil servants are to perform tasks and exercise powers of cadres and civil servants under this Law and other relevant regulations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: LUAT 22 2008, 22/2008/QH12