24/06/2004 | 2740 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 14/2004/L-CTN

Hà Nội , ngày 24 tháng 06 năm 2004

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
Trần Đức Lương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14/2004/L-CTN, LENH 14 2004, CHU TICH NUOC, LUAT BAO VE CHAM SOC GIAO DUC TRE EM, BAO VE CHAM SOC GIAO DUC TRE EM, BAO VE GIAO DUC TRE EM, LENH CONG BO LUAT, GIAO DUC, THE THAO - Y TE