07/02/1980 | 5195 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 28-LCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1980

 

LỆNH

BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết số 863-NQ/QHK6 ngày 07 tháng 02 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Phạm Hùng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Đồng chí Trần Quốc Hoàn thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thôi giữ chức vụ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

6. Đồng chí Tố Hữu, giữ chức vụ Phó Thủ tướng.

7. Đồng chí Nguyễn Lam giữ chức vụ Phó thủ tướng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

8. Đồng chí Văn Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

9. Đồng chí Trần Quang Huy thôi giữ chức vụ Bộ trưởng phụ trách công tác văn hóa – giáo dục ở Phủ thủ tướng để giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ.

10. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Quốc vụ khanh hàm bộ trưởng, thôi giữ chức vụ Quốc vụ khanh hàm bộ trưởng để giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

11. Đồng chí Phan Trọng Tuệ thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Đồng chí Đinh Đức Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

13. Đồng chí Trần Quỳnh thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước để giữ chức vụ Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

14. Đồng chí Đặng Việt Châu thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

15. Đồng chí Lê Khắc giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

16. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai thôi giữ chức vụ Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

17. Đồng chí trần Phương giữ chức vụ Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tôn Đức Thắng

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 28-LCT, LENH 28-LCT, CHU TICH NUOC, VAN TIEN DUNG, VO NGUYEN GIAP, TO HUU, PHAM HUNG, THANH VIEN HOI DONG CHINH PHU, LENH MIEN NHIEM, LENH BO NHIEM, BO MAY HANH CHINH