23/01/1981 | 3864 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 19-LCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1981

 

LỆNH

BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điểm 3 nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 22 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Trần Quỳnh thôi giữ chức Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng để giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm.

3. Đồng chí Hồ Viết Thắng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm.

4. Đồng chí La Lâm Gia giữ chức Bộ trưởng Bộ Lương thực.

5. Đồng chí Trần Văn Hiển thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

6. Đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

8. Đồng chí Nguyễn Cảnh Dinh giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

9. Đồng chí Đỗ Chinh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản.

10. Đồng chí Nguyễn Tiến Trịnh giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản.

11. Đồng chí Trần Kiên thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

12. Đồng chí Phan Xuân Đợt giữ chức Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

13. Đồng chí Nguyễn Chấn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Điện và than.

14. Đồng chí Phạm Khai giữ chức Bộ trưởng Bộ Điện lực.

15. Đồng chí Nguyễn Chân giữ chức Bộ trưởng Bộ Mỏ và than.

16. Đồng chí Đặng Việt Châu giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

17. Đồng chí Vũ Đại giữ chức Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

 

 

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 19-LCT, LENH 19-LCT, CHU TICH NUOC, TRAN QUYNH, HO VIET THANG, NGUYEN THANH BINH, THANH VIEN HOI DONG CHINH PHU, LENH BO NHIEM, BO MAY HANH CHINH