10/06/2010 | 8700 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 302/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban lần thứ 2 năm học 2009 - 2010 của vùng số VII (thông báo số 223/TB-BGDĐT ngày 10/5/2010), Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Căn cứ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông làm sáng tỏ các đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông và tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên phổ thông.

II. NỘI DUNG

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:

1. Đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông).

3. Kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

4. Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo

viên ở trường phổ thông.

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Địa điểm: 02 địa điểm (TP. Hải Phòng; TP. HCM)

- Thời gian: 02 ngày/địa điểm (dự kiến tổ chức cuối tháng 7, đầu tháng 8 / 2010)

- Địa phương tham dự:

Tại TP. Hải Phòng : các tỉnh phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Tại TP HCM: các tỉnh phía Nam, từ TP. Đà Nẵng trở vào.

IV. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU (290 đại biểu)

1. Đại diện Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Bộ và các vụ Tổ chức cán bộ, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học (mỗi đơn vị 02 đại biểu).

2. Đại diện 10 cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông: 02 đại biểu/trường.

3. Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 đại biểu (01 đại biểu Sở GD&ĐT, 01 đại biểu Phòng GD&ĐT).

4. Đại diện giáo viên chủ nhiệm các tỉnh: 02 đại biểu/tỉnh ( trong đó có 01 giáo viên cấp THCS).

5. Ban tổ chức, báo cáo viên do Cục NGCBQLCSGD và Dự án PTGD THCS II mời.

V. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Cơ quan, đơn vị

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng kế hoạch hội thảo

Tháng 6

Cục NGCBQLCSGD

Dự án PTGD THCSII

2

Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thảo

Tháng 6

 Cục NGCBQLCSGD

 

3

Làm việc với cơ sở, chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo

Tháng 6

 Cục NGCBQLCSGD

Sở GD&ĐT Hải Phòng Dự án PTGD THCSII

4

Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo và mời viết tham luận cho hội thảo

Tháng 6

Cục NGCBQLCSGD

Các sở GD&ĐT Trường sư phạm

5

Chuẩn bị các điều kiện cho hội thảo

Tháng 6

Cục NGCBQLCSGD

Dự án PTGD THCSII

6

Tập hợp, biên tập, in kỷ yếu hội thảo

Tháng 7

Cục NGCBQLCSGD

Dự án PTGD THCSII

7

Thông báo số 2 về việc mời tham dự hội thảo

Tháng 7

Cục NGCBQLCSGD

Các Vụ: TCCB, GDTrH, GDTH; Các sở GD&ĐT, trường sư phạm

8

Xây dựng báo cáo đề dẫn và các tài liệu khác phục vụ hội thảo

Tháng 7

Cục NGCBQLCSGD

Dự án PTGD THCSII

9

Tổ chức hội thảo

Cuối tháng 7, đầu tháng 8

Cục NGCBQLCSGD

Dự án PTGD THCSII, các Vụ: TCCB, GDTrH, GDTH

VI. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí tổ chức hội thảo được lấy từ nguồn kinh phí của Dự án phát triển giáo dục THCS II.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục:

- Chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THCSII xây dựng dự thảo kế hoạch, dự thảo các quyết định thành lập Ban tổ chức trình Lãnh đạo Bộ.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, biên tập, thẩm định kỷ yếu hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THCSII và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo.

2. Dự án PTGD THCS II:

- Phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng dự thảo kế hoạch, nội dung, chương trình và kỷ yếu hội thảo.

- Chủ trì công tác tổ chức phục vụ hội thảo; Đảm bảo kinh phí ăn, nghỉ, đi lại cho Ban tổ chức, báo cáo viên; kinh phí ăn, nghỉ, tài liệu cho đại biểu tham dự hội thảo theo quy định; Kinh phí thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội thảo.

3. Các đơn vị: Vụ TCCB, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/TP và các phòng giáo dục và đào tạo:

- Cử cán bộ dự hội thảo đúng thành phần, đủ số lượng.

- Tham gia báo cáo/ tham luận tại hội thảo

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Sở GD&ĐT các tỉnh;
- Các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông; (để t/h)
- DA THCS II;
- Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 302/KH-BGDDT, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CONG TAC GIAO VIEN, CHU NHIEM LOP O TRUONG PHO THONG, GIAO DUC