06/02/2012 | 2961 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24-01-2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành;

- Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 11-4-2007 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 18-5-2007 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Để đảm bảo thực hiện theo trình tự thủ tục quy định, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức công bố Quy hoạch và Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU

- Thực hiện công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương được biết, hiểu và nhận thức đúng về nội dung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt;

- Công bố đúng, đầy đủ các nội dung cơ bản của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt;

- Sau khi công bố, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật, có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội, phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thực hiện công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 gồm các nội dung chính:

1. Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Xây dựng Hải Dương;

2. Công khai bản đồ Định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương tại:

- Sở Xây dựng Hải Dương;

- Trụ sở UBND các Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương.

3. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm:

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương.

- Một số Báo, Tạp chí của Ngành Xây dựng.

- Hệ thống Đài truyền thanh của các Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị:

a) Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị:

- Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Thuyết minh tóm tắt nội dung chính Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Bản vẽ Sơ đồ Định hướng phát triển không gian tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

b) Chuẩn bị Bản đồ quy hoạch được duyệt trưng bày công khai tại Hội nghị, gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỉnh Hải Dương;

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất; Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

- Sơ đồ Định hướng phát triển không gian tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Sơ đồ Định hướng phát triển hệ thống giao thông tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Sơ đồ Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Các Sơ đồ Định hướng phát triển hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước - VSMT và đánh giá môi trường chiến lược vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

c) Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu phục vụ thuyết minh nội dung quy hoạch tại Hội nghị.

d) Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác công bố công khai quy hoạch.

- Quét Scane Bản vẽ Sơ đồ Định hướng phát triển không gian tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- In trên giấy bản vẽ Sơ đồ Định hướng phát triển không gian tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số lượng: 30 bản;

- In trên nền bạt ngoại, khung nhôm bản vẽ Sơ đồ Định hướng phát triển không gian tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số lượng: 02 bản.

* Thời gian chuẩn bị các nội dung trên: Trong tháng 02 năm 2012.

2. Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương.

a) Địa điểm tổ chức Hội nghị: Tại Hội trường Sở Xây dựng Hải Dương.

b) Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và Lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương.

c) Nội dung Hội nghị:

- Công bố Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo tóm tắt các nội dung chính Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Giải đáp các vấn đề đại biểu nêu tại Hội nghị;

- Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Lãnh đạo Bộ ngành Trung ương phát biểu;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tổng kết Hội nghị.

d) Thành phần mời dự Hội nghị:

* Bộ ngành Trung ương:

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo Vụ Quản lý Quy hoạch kiến trúc;

- Hội Quy hoạch xây dựng Việt Nam.

* Cấp tỉnh:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở ngành, đơn vị có liên quan.

* Cấp Huyện:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng Quản lý đô thị, phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố;

* Các cơ quan thông tin tuyên truyền:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương; Báo Hải Dương;

- Một số Báo, Tạp chí của Ngành Xây dựng.

e) Thời gian tổ chức Hội nghị: Trong tháng 02 năm 2012.

3. Tổ chức công khai quy hoạch.

- Sau Hội nghị công bố quy hoạch, tổ chức niêm yết công khai bản đồ Định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương tại: Sở Xây dựng Hải Dương, Trụ sở UBND các Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương;

- Tổ chức tuyên truyền nội dung Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương; Báo Hải Dương;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Sở Xây dựng Hải Dương trong việc tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Sở Xây dựng Hải Dương:

- Lập Kế hoạch Tổ chức công bố Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị công bố Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm:

+ Giấy mời dự Hội nghị công bố quy hoạch;

+ Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; Chuẩn bị Bản đồ quy hoạch được duyệt trưng bày công khai tại Hội nghị; Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu phục vụ thuyết minh nội dung quy hoạch tại Hội nghị; Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác công bố công khai quy hoạch;

+ Chuẩn bị Hội trường, khánh tiết và các điều kiện phục vụ Hội nghị;

+ Làm công tác tổ chức Hội nghị;

+ Tổ chức công khai Quy hoạch tại Văn phòng Sở Xây dựng.

3. Các Sở ngành, đơn vị liên quan:

- Quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung định hướng trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt.

- Sở Tài chính: Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác công bố quy hoạch theo quy định.

4. UBND các huyện, UBND thị xã Chí Linh, UBND thành phố Hải Dương:

- Tổ chức việc công bố, công khai Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa phương;

- Tổ chức việc thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của địa phương.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung định hướng trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt.

5. Đài phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương.

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG BỐ QUY HOẠCH

1. Dự toán kinh phí công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Hải Dương:

- Dự toán chi phí Công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương (tạm tính bằng 5% giá trị lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương): 1.463.278.000 đồng x 5% = 73.163.900 đồng (Bảy mươi ba triệu, một trăm sáu ba nghìn, chín trăm đồng).

2. Việc thanh quyết toán giá trị dự toán trên phải được thực hiện theo đúng các quy định, chế độ xây dựng cơ bản hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức công bố Quy hoạch và Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15-11-2011 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ các nội dung công việc và chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng Hải Dương, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính; các Sở ngành, đơn vị liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên liên quan;
- Lưu VT, Trọng Hải (79b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Thừa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 147/KH-UBND, TINH HAI DUONG, XAY DUNG - DO THI