28/07/2010 | 7689 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 275/SXD-HD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010

Pleiku, ngày 28 tháng 07 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku
- Các Sở quản lý chuyên ngành

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 2201/UBND-CN ngày 20/7/2010. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010.
- Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP, ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
- Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
- Căn cứ văn bản số 920/BXD-KTXD, ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng Về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22/6/2010 Sở Xây dựng cùng các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất cách tính điều chỉnh mức lương tối thiểu mới trong dự toán xây dựng công trình.

Sở Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) trong dự toán xây dựng công trình:

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phí nhân công khảo sát trong dự toán khảo sát xây dựng công trình lập theo bảng lương tại Phụ lục số 6 Hướng dẫn 377/SXD-HD, ngày 14/9/2009 của Sở Xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ = 1.246

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ = 1.123

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công trong xây dựng, lắp đặt và sửa chữa công trình, khảo sát xây dựng theo văn bản số 169/UBND-CN ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai v/vc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ = 1.239

b. Các huyện và thị xã: KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ = 1.229

1.3. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phí nhân công khảo sát xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh (theo văn bản số 168/UBND-CN ngày 21/01/2008) nhân với hệ số điều chỉnh nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ = 1,8

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ = 1,62

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

2.1. Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 (trước Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ bộ đơn giá XDCT) của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2010. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được áp dụng hệ số tại điểm 1.3 của mục 1 nêu trên; hệ số điều chỉnh máy thi công được áp dụng hệ số tại điểm 1.2 của mục 1 nêu trên và báo cáo Người Quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2.2. Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thực hiện theo Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ bộ đơn giá XDCT). Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công theo ở điểm 1.1 của mục 1, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo hệ số điều chỉnh ở điểm 1.2 của mục 1, đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng.

3. Một số chi phí khác tính bằng định mức (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2010 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

5. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư theo quy định, tổ chức thực hiện điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình đối với những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2010 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn này. Nếu dự toán xây dựng công trình phê duyệt điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan QLĐT&XD;
- Lưu: VT - QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Kim Đại  

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 275/HD-SXD, ngày 28/7/2010 của Sở Xây dựng Gia Lai)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp 

VL+NC+M

 

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCXD,SC,LĐ

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 + KKV

b2

3

Chi phí máy thi công

Cdt x KĐCMTCXD,SC,LĐ

M

4

Trực tiếp phí khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ quy định

TT

 

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

II

Chi phí chung

T x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

 

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

Thuế giá trị gia tăng

G + TGTGT-XD

GTGT

 

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

G x tỷ lệ x (1 + TGTGT-XD)

GXDNT

 

Tổng cộng

GXD + GXDNT

GXD

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt.

KĐCNCXD,SC,LĐ: Hệ số điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa và lắp đặt trong xây dựng (KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ).

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực tại nơi xây dựng công trình.

Cdt: Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng.

KĐCMTCXD,SC,LĐ: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt trong xây dựng (KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ).

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp 

VL+NC+M

A

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCKSXD

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 + KKV

b2

3

Chi phí máy khảo sát

Cdt x KĐCMKSXD

M

II

Chi phí chung

NC x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(A + C) x tỷ lệ quy định

D

IV

Chi phí viết phương án, báo cáo kết quả khảo sát

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

E

V

Chi phí nhà ở tạm

(A +C+D) x tỷ lệ quy định

I

 

Chi phí khảo sát trước thuế

A+C+D+E+I

G

VI

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

VII

Chi phí khảo sát sau thuế

G + GTGT

GKS

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công theo dự toán khảo sát.

KĐCNCKSXD: Hệ số điều chỉnh nhân công khảo sát xây dựng.

(KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ)

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực công nhân khảo sát xây dựng tại nơi khảo sát.

Cdt: Chi phí máy trong dự toán khảo sát xây dựng.

KĐCMKSXD: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong công tác khảo sát xây dựng công trình (KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ).

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 275/SXD-HD, HUONG DAN 275, TINH GIA LAI, DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, THEO MUC LUONG TOI THIEU MOI TU, XAY DUNG- DO THI