15/07/2013 | 13766 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 72/2013/ND-CP

Hanoi, July 15, 2013

 

DECREE

ON THE MANAGEMENT, PROVISION, AND USE OF INTERNET SERVICES AND ONLINE INFORMATION

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on telecommunications dated November 23, 2009;

Pursuant to the Law on Information technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Press dated December 28, 1989 and the Law on Amendments to the Law on Press dated June 12, 1999;

Pursuant to the Law on Publishing dated November 20, 2012;

At the request of the Minister of Information and Communications;

The Government promulgates a Decree on the management, provision, and use of Internet services and online information,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 72/2013/ND-CP, NGHI DINH 72 2013