06/12/2012 | 3394 Lượt xem |

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.1826/QD-TTg

Hanoi, December 06, 2012

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON "RESTRUCTURING OF THE SECURITIES MARKET AND INSURANCE COMPANIES"

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006; Law amending and supplementing a number of Articles of the Law on Securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Insurance Business dated December 09, 2000; Law amending and supplementing a number of Articles of the Law on Insurance Business dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Investment dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1826/QD-TTG, QUYET DINH 1826 2012