04/01/2011 | 3338 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước các khoản chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc tổng hợp số kinh phí đã chi từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp được phép bổ sung nguồn kinh phí năm 2010 theo mẫu đính kèm công văn này gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 15/01/2011.

Các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về số kinh phí đề nghị ghi thu, ghi chi; hiệu quả sử dụng nguồn phí, lệ phí và đảm bảo các chế độ chính sách tài chính hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo số liệu ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị để theo dõi quản lý, hạch toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng qui định .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c)
- Các Thứ trưởng(để b/c)
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Ngữ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

 

Đơn vị : …………

 

 

BÁO CÁO GHI THU - GHI CHI PHÍ, LỆ PHÍ

Năm 2010
(Kèm theo công văn số 06/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT : Đồng

Nội dung

Số dư năm 2009 chuyển năm 2010

Số thu trong năm 2010

Số chi đề nghị quyết toán năm 2010

Ghi chú

Tổng số

 

 

 

 

1. Loại…….khoản……..

 

 

 

 

Chi từ Học phí

 

 

 

 

Chi từ Lệ phí thi tuyển sinh

 

 

 

 

Chi từ các khoản thu sự nghiệp được bổ sung nguồn kinh phí

 

 

 

 

2. Loại…….khoản……..

 

 

 

 

Chi từ Học phí

 

 

 

 

Chi từ Lệ phí thi tuyển sinh

 

 

 

 

Chi từ các khoản thu sự nghiệp được bổ sung nguồn kinh phí

 

 

 

 

3…………….

 

 

 

 

4……………..

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/BGDDT-KHTC, CONG VAN 06 2011, BO GIAO DUC VA DAO TAO, THUE - PHI - LE PHI