29/03/2010 | 7374 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 973/TCT-CS
V/v viết hóa đơn điều chỉnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hòa Bình.

Trả lời công văn số 2002/CT-KTrT ngày 4/12/2009 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình hỏi về việc viết hóa đơn điều chỉnh của Điện lực Hòa Bình, Về Việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.8, 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh gồm:

- Điểm 2.8: "... Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào . . . "

- Điểm 2.9: "Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT."

Căn cứ quy định trên:

- Việc lập hóa đơn điều chỉnh áp dụng trong trường hợp: người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá; hoặc hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty viễn thông di động Điện lực (EVNtel) và công ty Điện lực 1, Điện lực Hòa Bình điều chỉnh xử lý các khoản công nợ phải thu không được áp dụng điều chỉnh giảm hóa đơn mà phải thực hiện theo quy định về chế độ tài chính xử lý nợ khó đòi.

- Công ty Điện lực 1, Điện lực Hòa Bình sử dụng hóa đơn giảm trừ các khoản nợ phải thu cho khách hàng do Trung tâm viễn thông Điện lực Miền Bắc xuất cho để kê khai thuế GTGT là không đúng quy cách

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 973/TCT-CS, CONG VAN 973 2010, TONG CUC THUE, VIET HOA DON DIEU CHINH, THUE - PHI - LE PHI