10/08/2011 | 1640 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/UBND-XD
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BXD, 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu, ngày 10 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Chủ đầu tư (Ban QLDA).

 

Ngày 28/6/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 08/2011/TT-BXD, số 09/2011/TT-BXD v/v hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 339/SXD-GĐ&QLCL ngày 04/8/2011 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BXD, số 09/2011/TT-BXD, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BXD, số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng và thi công xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Chi tiết nội dung Thông tư số 08/2011/TT-BXD, số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011, xem tại trang thông tin điện tử www.xaydung.gov.vn hoặc liên hệ Sở Xây dựng để biết.

3. Các tổ chức liên quan đến hợp đồng tư vấn, hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện nghiêm túc các quy định theo nội dung của các Thông tư nói trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc giao Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các chủ đầu tư (Ban QLDA) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND;
- Chủ tịch và các P. Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 968/UBND-XD, CONG VAN 968, TINH LAI CHAU, XAY DUNG- DO THI