09/01/2009 | 8103 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với các trường mầm non tư thục và các cơ sở nhóm giữ trẻ

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 237/CT-THNVDT ngày 21/10/2008 của Cục thuế TP. Cần Thơ về việc chính sách thuế đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục XI Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán.

Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định các trường hợp ấn định thuế.

Căn cứ các quy định trên:

- Đối với trường mầm non tư thục thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai, nếu trường mầm non tư thục không thực hiện chế độ kế toán hoặc thực hiện hạch toán nhưng không đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế TNDN theo quy định tại Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

- Đối với các nhóm giữ trẻ gia đình do cá nhân, hộ gia đình thành lập không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ; hoặc có mở sổ sách kế toán, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy thực hiện không đúng chế độ kế toán, không thực hiện đúng và đầy đủ hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá, dịch vụ, kê khai thuế không chính xác, trung thực; cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện quản lý thu thuế như đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Mục XI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

Để xử lý tồn tại trong việc khoán thuế TNDN đối với nhóm giữ trẻ gia đình do cá nhân, hộ gia đình thành lập không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ trước ngày 1/1/2009, Cục thuế cần có biện pháp khảo sát, phối hợp với các cơ quan chức năng để tham khảo thông tin, thu thập cơ sở dữ liệu để xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế phù hợp khi thực hiện khoán thuế. Không sử dụng tỷ lệ TNCT áp dụng để thu thuế đối với các hộ kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ nộp thuế theo phương pháp khoán để tính thuế TNDN đối với các nhóm giữ trẻ gia đình.

Từ ngày 1/1/2009 hộ kinh doanh nói chung và các nhóm giữ trẻ gia đình do cá nhân, hộ gia đình thành lập chuyển từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sang nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 96/TCT-CS, CONG VAN 96 2009, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, GIAO DUC