17/01/2008 | 3386 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 96/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Quảng Nam

Trả lời văn bản số 1805/NN&PTNT-QLĐT ngày 24/12/2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Quảng Nam đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến Nghị định số 16/2006/NĐ-CP và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1/ Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật :

Đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) thì sau khi Người quyết định đầu tư thẩm định và phê duyệt BCKTKT, việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình do Chủ đầu tư xem xét, quyết định;

2/ Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước :

Thực hiện theo qui định tại Điểm 1.1.2 phần III Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Như vậy, đối với các dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh, sau đó báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP, XL, KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 96/BXD-KTTC, CONG VAN 96 2008, BO XAY DUNG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI